O Bosni i Hercegovini

 

zastava bihgrb bih

 

ZASTAVA I GRB

BOSNE I HERCEGOVINE

 


Službeni naziv: Bosna i Hercegovina (BiH)
Geografska lokacija: Bosna i Hercegovina se nalazi na zapadnom dijelu Balkanskog poluotoka
Pogranične zemlje: Republika Srbija na sjeveroistoku, Republika Crna Gora na jugoistoku, Republika Hrvatska na sjeveru, zapadu i jugu.
Administrativna podjela: BiH je administrativno podjeljena na dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (F BiH) i Republika Srpska (RS) i Brčko Distrikt.
Glavni grad: Sarajevo
Entitetska struktura:
        FBiH je administrativno podjeljena na 10 kantona.
        Kantoni su podjeljeni na općine. Na području F BiH je 79 općina.
        Republika Srpska je administrativno podjeljenja na 62 općine.
        Grad Brčko je zasebna administrativna jedinica - Distrikt
Površina:
        Bosna i Hercegovina ukupno pokriva 51 209,2 km²
        Od toga: kopno 51 197 km² i more 12,2 km²
Klima: Pretežno kontinentalna, mediteranska na jugu
Broj stanovnika: 3.843.126 - procjena od 30.06.2010. godine.
Distribucija stanovništva: urbana sredina: 29,8%/ poluurbana: 24,20% /ruralna: 45,92%
Etničko-kulturološka struktura: Bošnjaci 48 %, Srbi 37,1 %, Hrvati 14,3 %, ostali 0,6%
Službeni jezici: Bosanski, Hrvatski, Srpski i dva pisma (latinica i ćirilica)
Religija: muslimani 41%, pravoslavci 34%, katolici 15%, ostali 10%
Indeks ljudskog razvoja: 62/177
Godišnja stopa rasta stanovništva: -0,2 % (2004.)
Stopa fertiliteta: 1,3 (2000-2005.)  
Očekivani životni vijek: 74,1 godine (2000-2005.)
Smrtnost dojenčadi: 9,58/1000
Godišnji rast BDP-a: 5,3% (2006.)
BDP po glavi stanovnika: 7.782 USD
Distribucija BDP-a:
        Primarni sektor: 14,2%
        Sekundarni sektor: 30,8%
        Tercijarni sektor: 55% (2002.)
Inflacija: 4,2 % (maj 2010. - maj 2011.)
Vanjski dug: 6,2 milijarde USD (decembar 2010.)
Unutrašnji dug: 3.2 milijarde KM (31. decembar 2010.)
Nezaposlenost: 44% (april 2011.)
Pristup pitkoj vodi: urbana sredina: 100% / ruralna sredina: 96%
Zvanična valuta: Konvertibilna marka (KM). (1 KM = 0,511292 Euro)

visit my country booking.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU